Privacyverklaring GvB Integrity Services B.V.

GvB Integrity Services is een recherchebureau gevestigd in Lelystad. Onze website wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en over ons vakgebied. Van bezoekers aan onze website wordt geen informatie, in welke vorm dan ook, vastgelegd en of bewaard, tenzij de bezoeker zelf verzoekt om informatie.

Aan bezoekers van de website die informatie aanvragen wordt gevraagd om hun naam, hun e-mailadres en het onderwerp op het contactformulier in te vullen. Deze persoonsgegevens worden alleen door de eigenaar van GvB Integrity Services ontvangen met de bedoeling om de aanvrager te kunnen informeren over het antwoord op de vraag of vragen:

  • Als het gegeven antwoord niet tot verder contact leidt, zullen de persoonsgegevens zo snel mogelijk worden gewist, uiterlijk binnen 30 dagen.
  •  Als de informatieaanvraag tot opdrachtverstrekking leidt, worden van de opdrachtgever de voorletters, achternaam, eventuele titulatuur, functie, telefoonnummer, e-mailadres en (zakelijke) adresgegevens vastgelegd. Feitelijk gaat het hierbij om die gegevens die (normaalgesproken) op een visitekaartje staan. Deze persoonsgegevens worden tijdens de uitvoering van de opdracht bewaard en na beĆ«indiging van de opdracht voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar bewaard. Persoonsgegevens worden alleen langer dan een jaar bewaard als een onderzoek heeft geleid of nog kan leiden tot een gerechtelijke procedure. Na beĆ«indiging van die procedure worden de persoonsgegevens gewist, uiterlijk binnen 30 dagen.

Persoonsgegevens worden buiten bereik van derden uitsluitend opgeslagen op de beveiligde (ge-encrypte) server binnen een inbraakwerende omgeving. Dit is tevens van toepassing op de back-up.

Personen waarvan de persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben recht op inzage, rectificatie en het desgewenst wissen van hun gegevens en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Tevens bestaat voor hen te allen tijde het recht eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Personen van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt hebben het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Het vastleggen van persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevende bedrijven of organisaties vindt plaats op basis van een wettelijke en/of contractuele verplichting aangezien sprake is van het aangaan van een overeenkomst tussen 2 of meer partijen, waarbij de contractpartijen met name genoemd dienen te zijn.

Van geautomatiseerde besluitvorming of profilering op basis van persoonsgegevens is bij GvB Integrity Services geen sprake.

Ga naar boven